Mao Tsé-Tung proclama a República Popular da China

1 de Outubro de 1949

Mao Tsé-Tung proclama a República Popular da China
1 de Outubro de 1949, Mao Tsé-Tung proclama a República Popular da China

Imagem: Zhang Zhenshi (1914–1992). Mao Zedong portrait attributed to Zhang Zhenshi and a committee of artists (see [1]). [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons